Shibuchô Hungary

My Name is Tamas Oláh.

I am the Shibuchô of the Hokushin Ittô-ryû Hyôhô Shibu Hungary & the Kaichô of the Keikojô Budapest.

saiko shinan & shibucho

With the 7.Sôke Ôtsuka Ryûnosuke Masatomo in the Chiba-Dôjô (Honbu Dôjô) Munich

Comments are closed